Skip to main content
Skontaktuj się

Klinika Melitus
ul. Słowackiego 12
01-627 Warszawa

[email protected]
tel. 22 833 74 38
tel. kom: 603 060 621

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 21.00
sobota: 10.00 – 15.00

Polityka prywatności

 • Kto jest administratorem moich danych?
  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Melitus sp. z o.o. sp. k. w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa NIP: 525-242-47-13 REGON: 141409754(dalej jako: „Melitus”).
 • Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
 • Jaki jest zakres przetwarzanych przez Melitus moich danych osobowych?

  By rozpocząć udzielanie Pani / Panu świadczeń zdrowotnych lub wykonywanie tzw.   zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej konieczne będzie zebranie następującego zakresu danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w  przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania.  Może Pani / Pan przekazać nam również swój adres e-mail oraz numer telefonu, ale te dane nie są niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

  Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, będzie tworzona Pani / Pana dokumentacja medyczna, w której zawarte będą informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Pani / Pana stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się tzw. informacje wrażliwe, które mogą dotyczyć na przykład Pani / Pana nałogów. W przypadku zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej  może być dokumentowany również Pani / Pana wizerunek. Te informacje będą zbierane w celu diagnozy medycznej, leczenia oraz wykonania usług z zakresu medycyny estetycznej. Będą one zbierane tylko w takich sytuacjach.

 • Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

  Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest diagnoza medyczna, leczenie oraz realizacja zabiegów medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej. Przetwarzanie to wyraża się przez:

  Cel przetwarzania Podstawa prawna  (pełne nazwy aktów prawnych znajdzie Pani/Pan na końcu formularza)
  Ustalenie Pani / Pana tożsamości przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
  Prowadzenie i przechowywanie Pani/ Pana dokumentacji medycznej.   Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
  Kontaktowanie się w celu potwierdzenia wizyty pod wskazanym przez Panią/ Pana adresem e-mail, bądź numerem telefonu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jak tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz skuteczne zarządzanie grafikami.
  Odbieranie i archiwizowanie Pani / Pana oświadczenia, w których upoważnia Pani / Pan inne osoby do dostępu do Pani / Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani / Pana zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
  Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  Na Melitus jako przedsiębiorcy spoczywają obowiązki nałożone również innymi aktami prawa, w tym np. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych czy obowiązki podatkowe jak konieczność wystawiania rachunków za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?
  Nie, Melitus nie stosuje żadnych procesów opartych o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.
 • Komu przekazywane są moje dane osobowe?

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Osobom upoważnionym przez Panią / Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
  2. Dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Melitus;
  3. Dostawcom usług zaopatrujących Melitus w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego)
  4. Laboratoriom diagnostycznym;
 • Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską (EOG)?

  Nie, Melitus nie przekazuje danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 • Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

  W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych medycznych, mamy obowiązek przechowywania ich co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w dokumentacji ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były  przetwarzane przez Melitus w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani / Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 • Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

  Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania będzie skutkował odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego lub wykonania zabiegu medycyny estetycznej.

 • Jakie mam prawa?

  Jako administrator Pani / Pana danych, zapewniamy Pani / Panu prawo dostęp do danych, sprostowania ich, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani / Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;